* Những Sáng tác mới của Họa, Nhạc sĩ Vũ Thái Hòa luôn luôn được cập nhật trên trang web này *

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

TIN KÍNH CHÚA (DânCa) Lời Thánh: VŨ THÁI HÒA

TIN KÍNH CHÚA

(Nhạc Dân ca Lý Ngựa Ô)
Lời : VŨ THÁI HÒA

Chúng con một lòng tin
Chúng con một lòng tin
Lòng tin Thiên Chúa
Thiên Chúa trên trời cao (Ư……)
Không ai sánh được,
Ngài dựng cỏ cây, trăng sao, vũ trụ
con xin thờ kính
Chúng con cảm tạ lòng Ngài.

Ngợi khen Chúa rất uy quyền
Uy quyền , Đấng tối thượng trời cao.
Ngợi khen Chua rất uy quyền
Uy quyền, Đấng tối thượng trời cao.Chúng con một lòng tin
Chúng con một lòng tin
Lòng tin Con Chúa
Sinh xuống trần gian (Ư……)
Đem thân xóa tội
của cả phàm nhân
con xin chúc tụng
con xin thờ kính
Chúng con cảm tạ lòng Ngài.

Ngợi khen Chúa rất nhân từ,
nhân từ, Chúa Vua của Tình yêu.
Ngợi khen Chúa rất nhân từ,
nhân từ, Chúa Vua Tình Yêu.Chúng con một lòng tin
Chúng con một lòng tin
Lòng tin Thiên Chúa
Thiên Chúa Thánh Thần yêu (Ư……)
con tin Giáo hội
Đại diện trời cao
con xin Chúc tụng
con xin thờ kính
Chúng con cảm tạ lòng Ngài.

Ngợi khen Chúa rất cao trọng
Cao trong, Chúa Vua cả bậc Vua
Ngợi khen Chúa rất cao trọng,
Cao trọng, Chúa Vua cả bậc Vua ./.

***