* Những Sáng tác mới của Họa, Nhạc sĩ Vũ Thái Hòa luôn luôn được cập nhật trên trang web này *

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2009

13. TRANH KHỎA THÂN***


TRANH KHỎA THÂN 242
tranh Vũ Thái Hòa***

KHỎA THÂN TRANH (1)- Họa sĩ VŨ THÁI HÒA

***

KHỎA THÂN TRANH (2)- Tranh VŨ THÁI HÒA

***
KHỎA THÂN 206
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
TRÊN GỐI
tranh VŨ THÁI HÒA

***NHƯ NHỮNG TRÁI NHO
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
BẦY CON GÁI
tranh: VŨ THÁI HÒA


***TRẦM TƯ

tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 235
tranh: VŨ THÁI HÒA


***THIẾU NỮ XANH ĐỎ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***


THIẾU NỮ XANH
tranh: VŨ THÁI HÒA


***


THIẾU NỮ NẰM
tranh: VŨ THÁI HÒA***KHỎA THÂN 204
tranh: VŨ THÁI HÒA


***KHỎA THÂN 203
tranh: VŨ THÁI HÒA


***KHỎA THÂN 203
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 213
tranh: VŨ THÁI HÒA


***KHỎA THÂN 201
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 209
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 220
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 227
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 216
tranh: VŨ THÁI HÒA


***

KHỎA THÂN 225

tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 215
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 224
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 211
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 223
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 221
tranh: VŨ THÁI HÒA

***
KHỎA THÂN 219
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 210
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 214
tranh: VŨ THÁI HÒA

***
KHỎA THÂN 228
tranh: VŨ THÁI HÒA

***
KHỎA THÂN 208
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 205
tranh: VŨ THÁI HÒA


***KHỎA THÂN 218
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 212
tranh: VŨ THÁI HÒA


***KHỎA THÂN 229
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 207
tranh: VŨ THÁI HÒA


***LƯNG TRẦN
(Nu 231)
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 206
tranh: VŨ THÁI HÒA

***NGỒI
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 222

tranh: VŨ THÁI HÒA***KHỎA THÂN 226
tranh: VŨ THÁI HÒA


***